AuditPlace.com

Regulamin - AuditPlace

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO www.AuditPlace.com

I Postanownienia ogólne

 1. Portal internetowy AuditPlace działa w oparciu o niniejszy „Regulamin”. Regulamin określa ogólne zasady korzystania z Portalu w tym prawa i obowiązki użytkowników Portalu oraz określa zasady świadczenia przez Igea Sp. z o.o. nieodpłatnych i odpłatnych usług.
 2. Portal administrowany jest przez Igea Sp. z o.o. z siedzibą w Radzyniu.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Portalu www.AuditPlace.com.
 4. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Portalu www.AuditPlace.com w sposób zgodny z obowiązującym prawem oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.

II Definicje

 1. Igea – Igea Sp. z o.o. z siedzibą w Radzyniu (61-410 Sława, ul. Głogowska 1), pod numerem KRS 0000614003. NIP: 4970083767, Regon: 364244190.
 2. AuditPlace lub Serwis – prowadzony w języku polskim przez Igea serwis internetowy www.AuditPlace.com, dostępny w domenie http://www.AuditPlace.com, służący do publikowania Ogłoszeń oraz zawierania umów dotyczących usług.
 3. Usługodawca – Igea poprzez Serwis AuditPlace.
 4. Usługobiorca – Użytkownik zarejestrowany w Serwisie jako Zleceniodawca lub Wykonawca.
 5. Użytkownik – każda osoba korzystająca z Portalu AuditPlace zarówno fizyczna jak i prawna posiadająca zdolność do czynności prawnych.
 6. Ogłoszenie – informacja umieszczana w AuditPlace dotycząca Usługi lub Zlecenia zamieszczona odpowiednio – przez Wykonawcę lub Zleceniodawcę, mająca na celu znalezienie kontrahenta w zakresie dotyczącym przedmiotu Ogłoszenia w celu zawarcia umowy pomiędzy Użytkownikami.
 7. Usługa – czynność będąca treścią Ogłoszenia zamieszczonego przez Wykonawcę zgodnie z Regulaminem i oferowana do wykonania przez Wykonawcę (oferta lub zaproszenie do negocjacji).
 8. Zlecenie – jest to zamieszczenie w Serwisie zapotrzebowania na wykonanie określonej usługi lub dzieła, projektu.
 9. Zleceniodawca – Użytkownik umieszczający w Serwisie Zlecenie lub składający zamówienia na Usługi w ramach Serwisu.
 10. Propozycja Wykonania – oferta składana Zleceniodawcy przez Wykonawcę, zawierająca szczegóły dotyczące realizacji Zlecenia.
 11. Wykonawca – Użytkownik prezentujący za pośrednictwem AuditPlace możliwość wykonania określonej Usługi lub składający Propozycję Wykonania usługi (oferta) w odpowiedzi na Zlecenie.
 12. Konto – zindywidualizowany zapis informatyczny utworzony w AuditPlace na rzecz Użytkownika od momentu pierwszego prawidłowego logowania się w AuditPlace, umożliwiający pełne korzystanie z Serwisu oraz gromadzenie informacji na temat czynności wykonywanych przez Użytkownika w AuditPlace, chroniony unikalną nazwą Użytkownika (login) i hasłem.
 13. Formularz Kontaktowy – dostępny w AuditPlace formularz elektroniczny służący do kontaktu z pracownikami Igea obsługującymi Serwis, dostępny w zakładce „Kontakt” (http://www.AuditPlace.com/kontakt).

III Rejestracja

 1. Rejestracja do Serwisu następuje jedynie po wypełnieniu wszystkich pól formularza rejestracyjnego, które zostały oznaczone w sposób wskazujący na konieczność ich wypełnienia przez Użytkownika oraz akceptacji Regulaminu. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, rejestracji oraz wszelkich dalszych czynności w Serwisie może dokonać wyłącznie osoba, która jest do tego należycie umocowana przez ten podmiot.
 2. Użytkownik oświadcza, że podane podczas rejestracji dane osobowe są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym.
 3. Wraz z rejestracją, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Serwis na warunkach określonych w niniejszym regulaminie. Wszelkie dane osobowe umieszczone przez Użytkownika, podlegają ochronie zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (tekst jednolity Dz.U. z 2002, nr 101, poz.926 ze zmianami).
 4. Prawidłowe wykonanie powyższych czynności powoduje otrzymanie przez Użytkownika automatycznego powiadomienia AuditPlace na adres poczty elektronicznej Użytkownika. Moment aktywacji Konta Użytkownika równoznaczny jest z zawarciem pomiędzy Użytkownikiem a Igea umowy o świadczenie usług w ramach AuditPlace na zasadach wynikających z Regulaminu.
 5. Informacje podane przez Użytkownika służą do niezbędnych kontaktów z innymi Użytkownikami Serwisu oraz do zapewnienia, by oferowane przez Serwis usługi odpowiadały potrzebom i zainteresowaniom Użytkowników.
 6. Zabrania się korzystania z kont innych Użytkowników, a także udostępniania konta innym osobom.
 7. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do odmowy rejestracji Użytkownika, zablokowania lub usunięcia konta Użytkownika bez podania przyczyny.

IV Ochrona prywatności

 1. Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności.

V Zakres świadczonych usług

 1. Rejestrując się w Serwisie, Użytkownik wyraża zgodę na Regulamin i zawiera z Usługodawcą umowę świadczenia usług.
 2. Igea umożliwia Użytkownikom umieszczanie Ogłoszeń w AuditPlace, nie ingerując w formę i treść tych Ogłoszeń.
 3. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za kwalifikacje Użytkownika ani za to, czy jest uprawniony do rozporządzania prawami, w tym prawami autorskimi i prawami własności przemysłowej.
 4. Treść Zlecenia i odpowiedzi na Zlecenie (Oferty) jest opracowywana i umieszczana na Serwerze przez Użytkownika Serwisu. Serwis nie odpowiada za treść Zleceń ani odpowiedzi na nie.
 5. Serwis zastrzega sobie prawo zablokowania lub usunięcia Zlecenia oraz odpowiedzi na Zlecenie (Ofertę), jeżeli są one sprzeczne z niniejszym regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Serwis zastrzega sobie także prawo do zablokowania lub usunięcia Zlecenia, Oferty bez podania przyczyny.
 6. Serwer nie jest stroną w stosunkach między Zleceniodawcą a Wykonawcą, udostępnia jedynie swoje środki techniczne (oprogramowanie i serwery) dla komunikacji stron w celu realizacji projektu lub usługi.
 7. Serwis umożliwia Użytkownikom wybór najkorzystniejszych ofert dla realizacji projektów czy usług, nie ma jednak wpływu na sposób, formę ani na treść i skuteczność zawieranych pomiędzy Użytkownikami Serwisu umów.
 8. Przedmiotem wyboru mogą być projekty i usługi, które w żaden sposób nie naruszają prawa (w szczególności praw autorskich), praw własności ani praw chronionych ustawą o ochronie danych osobowych.
 9. Serwis nie ingeruje w przebieg wyboru ofert, poza wyjątkami wynikającymi z powszechnie obowiązującego prawa oraz obowiązującego Regulaminu.
 10. Skuteczność zawieranych w Serwisie umów obciąża tylko Użytkowników, Serwis nie ma wpływu ani na ich treść, ani na ich ważność.
 11. Wybór Oferty jest równoznaczny z zawarciem umowy wiążącej Użytkowników.
 12. Jeżeli dla ważności danej czynności prawnej ustawa przewiduje wymóg zachowania formy pisemnej, wybór Oferty poczytuje się w razie wątpliwości jako zwartą umowę przedwstępną zobowiązującą strony do zawarcia umowy w formie pisemnej.

VI Prawa i obowiązki użytkownika portalu

 1. Ogłoszenia kierowane do Użytkowników muszą być dokładnie opisane, szczególnie zlecenia powinny zawierać istotne parametry, określające wymagania zleceniodawcy.
 2. Zleceniodawca składając zapotrzebowanie na usługę lub wykonanie projektu odpowiada za błędy i nieścisłości opisu. Zlecenia powinny być starannie opisane, precyzując oczekiwania kierowane do Użytkowników.
 3. Zleceniodawca bierze pełną odpowiedzialność za przyszłe legalne wykorzystanie wykonanego projektu lub usługi.
 4. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania wykonanego projektu lub zlecenia.
 5. Propozycje wykonania projektu lub usługi poza serwisem są niedozwolone.
 6. Serwis umożliwia wybranie oferty lub też niewybranie żadnej z nich.
 7. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania projektu bądź usługi samodzielnie, chyba że na jej wykonanie lub współwykonanie przez inne podmioty zgodził się Zleceniodawca.
 8. Oferta wykonania danej usługi zgłoszona z danego konta Użytkownika jest wiążąca dla właściciela tego konta.
 9. Zatwierdzona cena jak i termin wykonania projektu lub zlecenia jest wiążący dla Zleceniobiorcy. Brak ich potwierdzenia oznacza gotowość podjęcia negocjacji dla ostatecznego określenia tych parametrów możliwych do zaakceptowania przez obie strony.

VII Wyłączenie odpowiedzialności

 1. Igea nie ponosi odpowiedzialności za treści ogłoszeń publikowanych przez Użytkowników.
 2. Igea nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność, nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez Użytkowników umów zawieranych za pomocą Serwisu.
 3. Igea nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników jak również za brak zainteresowania przedmiotem ogłoszenia.
 4. Igea zastrzega sobie prawo do usunięcia ogłoszenia, jeżeli narusza ono Regulamin lub przepisy obowiązującego prawa.

VIII Opłaty

 1. Usługi w ramach AuditPlace świadczone są odpłatnie i nieodpłatnie. Wysokość opłat za poszczególne usługi oraz zasady ich pobierania określa Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 2. Opłaty za usługi świadczone przez Igea w ramach AuditPlace mogą być uiszczane przez Użytkownika za pomocą przelewu lub karty kredytowej w systemie Dotpay lub poprzez doliczenie należności do salda konta Użytkownika.
 3. Doładowanie konta możliwe jest poprzez wykonanie przelewu na rachunek bankowy Serwisu.
 4. Faktury wystawiane przez Serwis nie są automatycznie wysyłane Użytkownikom Serwisu – należy je pobrać samodzielnie.
 5. Użytkownikom, którzy nie poinformowali Igea, że korzystają z usług AuditPlace w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, faktury VAT wystawiane są wyłącznie na ich żądanie.

IX Reklamacje i zwroty

 1. Użytkownik Portalu www.AuditPlace.com powinien kierować wszelką korespondencję oraz reklamacje w sprawach związanych z korzystaniem z Portalu na adres e-mail: kontakt@blog.AuditPlace.com lub poprzez Formularz Kontaktowy dostępny na stronie platformy (http://www.AuditPlace.com/kontakt).
 2. Reklamacja powinna zawierać dane Użytkownika platformy: imię, nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny oraz numer telefonu) oraz dokładny opis dotyczący przyczyny zgłoszenia reklamacji.
 3. Serwis AuditPlace, rozpatruje reklamacje w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania kompletu informacji wspominanych w punkcie 2, przy czym okres ten może zostać przedłużony maksymalnie o kolejne 14 dni roboczych w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga dłuższego czasu. Serwis AuditPlace poinformuje użytkownika Portalu o przedłużeniu okresu rozpoznania reklamacji, wskazując okres oraz przyczynę przedłużenia. W przypadku, gdy złożona reklamacja zawiera braki uniemożliwiające jej rozpatrzenie, reklamujący zostanie wezwany do jej uzupełnienia w zakreślonym terminie. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu reklamację pozostawia się bez rozpoznania.
 4. Usługa w Portalu internetowym www.AuditPlace.com ze względu na swoją specyfikę nie podlega zwrotowi, zakupione konto wygasa po upływie zakreślonego czasu.

X Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy „Regulamin korzystania z portalu internetowego AuditPlace wchodzi w życie z dniem zamieszczenia na stronie internetowej Portalu AuditPlace.
 2. Administrator portalu internetowego ma prawo dokonywać zmian niniejszego „Regulamin korzystania z portalu internetowego”. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od umieszczenia zmienionego Regulaminu na stronie Portalu.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964r. Nr 16, poz.93 za zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz.1204 ze zm.).

Załącznik nr 1 – Cennik

Ta strona korzysta z cookies.OKPolitykę prywatności